Atenţie!!! Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt general

Direcţia Învăţămînt a Consiliului Raional Ocniţa, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituţii de învăţămînt general:

1. Gimnaziul Naslavcea
2. Gimnaziul „V.Tonu” s. Dîngeni
3. Gimnaziul Hădărăuți
4. Școala-primară grădiniță Codreni

Condiții de participare la concurs
La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
— deţine cetăţenia Republicii Moldova;
— are studii superioare universitare ;
— are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
— pentru instituțiile de învățămînt special și extrașcolar constituie avantaj deținerea de competențe relevante profilului instituției;
— la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
— cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română — cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);
— este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
— nu are antecedente penale;
— nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant legal la Direcția Învăţămînta Consiliului Raional Ocniţa bir. 204, prin poştă sau prin e-mail în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului.
Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:
— cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament;
— copia actului de identitate;
— copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
-copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
— copia carnetului de muncă autentificat;
— curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
— certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
— cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale / naţionale / internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.
În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant legal, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.
Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.
În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant legal, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
Actele vor fi depuse la Direcţia Învăţămînt a Consiliului Raional Ocniţa pe adresa: oraşul Ocniţa, str. Independenţei, 51, et. II, biroul 204.
Data-limită de depunere a actelor – 10 OCTOMBRIE 2016.
Informații privind bugetul pe ultimii ani pot fi accesate pe site-ul Direcţiei Învăţămînt a Consiliului raional Ocnita www.diocnita.md /rapoarte/bugetul instituţiilor de învăţămînt.
Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Ostroveţchi Natalia, telefon de contact: (0271) 21208, adresa electronică: diocnita@mail.ru
Concursul se va desfășura pe adresa: or. Ocniţa. Str Indepenedenţei nr. 51, et II, în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general aprobat prin Ordinul ME nr.163 din 23 martie 2015,(Monitorul Oficial nr.124-130 din 22 mai 2015) cu modificările și completările Ordinului nr.163 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului mai sus numit publicate în Monitorul Oficial nr.302-305 din 06 noiembrie 2015.
Concursul se va organiza şi desfășura în 4 etape:
1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
2) evaluare cunoștințelor profesionale și manageriale (testul în baza instrucțiuii cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director ai instituției de învățămînt general; aprobat prin ordinul ME nr.1044 din 29.10.2015,publicată în Monitorul Oficial nr.302-305 din 06 noiembrie 2015);
3) evaluarea curriculum vitae;
4) interviul.

microsoft wordBIBLIOGRAFIA_CONCURSULUI_LA_FUNCIA_DE-DIRECTOR (1)

Check Also

De 1 martie

Добавить комментарий