Seminarul teoretico-practic raional al directorilor adjuncţi pentru educaţie

Personalitatea nu se capătă,se cucereşte.
Dimitrie Gusti
În conformitate cu Planul de activitate a DÎ Ocniţa,la data de 08.12.2015,în incinta gimnaziului Gîrbova,s-a desfăşurat Seminarul teoretico-practic raional al directorilor adjuncţi pentru educaţie cu genericul ,,Tehnici de cunoaştere a mentalităţii şi a personalităţii copilului”.
Seminarul s-a desfăşurat conform mottoului: ,,Personalitatea reprezintă cea mai înaltă sinteză sufletească.Misiunea personalităţii este ca prin ea să se contribuie la realizarea umanităţii”.
Activitatea seminarului a fost orientată în realizarea următoarelor obiective:
-familiarizarea cu tehnicile de cunoaştere a mentalităţii şi a personalităţii copilului;
-demonstrarea bunelor practici a formelor şi metodelor implementate în gimnaziul Gîrbova în formarea personalităţii copilului;
-demonstrarea rolului activităţilor educaţionale ale instituţiei pentru formarea unei personalităţi puternice,multilateral dezvoltate,creative şi adaptate la cerinţele societăţii;
-formarea continuă a directorilor adjuncţi pentru educaţie prin utilizarea standardelor de calitate şi formarea competenţelor de autoevaluare corespunzătoare lor.
123
Lucrările seminarului au demarat cu festivitatea de deschidere ,,Bun venit la noi în şcoală!”.Oaspeţii au fost întîmpinaţii cu pîine şi cu sare după obiceiul poporului moldovenesc.Cu un cuvînt de inaugurare a venit doamna Velişco Rodica, care a menţionat că ziua de 8 decembrie 2015 este o zi importantă prin faptul că i-am avut ca oaspeţi pe directorii adjuncţi pentru educaţie- livădarii destinelor omeneşti.Doar învăţătorul modelează sufletele omeneşti,care sînt atît de preţioase,complicate,
sensibile formînd copilul în devenire .Dascălul dă aripi copilului şi-l învaţă să zboare.

4

5

Foarte emoţionant a fost dialogul dintre două fetiţe din clasa a I-a despre mentalitate şi personalitate.Întrebarea care le-a frămîntat a fost: Oare cîţi ani le vor trebui să ajungă personalitate.Dar ambele şi-au promis că sunt gata să acumuleze cunoştinţe,să treacă prin toate greutăţile şi obstacolele pentru a deveni personalităţi.
A urmat un cîntec închinat destinului de profesor.Şi o urare de zi: luminoasă,
lucrătoare,minunată,plăcută,energică,interesantă,productivă,reuşită.
Pentru susţinerea celor urate cu un dans popular a venit colectivul de dansuri populare cu titlul model ,,Opincuţa”,conducător artisctic doamna Sprînceană Victoria.
În cadrul seminarului au fost precomizate şi 2 ore publice la dirigenţie în clasa a V-a şi a VIII-a,diriginţi Gorceag Lilia şi Dimitraş Eugenia.
Cu o prezentare a acestor doamne a venit directorul adjunct pentru educaţie din gimnaziul Gîrbova,Velişco Rodica.Domnia sa a făcut o caracteristică emotivă a fiecărei diriginte.Le-a încurajat,le-a urat succes printr-o prezentare în Power Point şi le-a înmînat cîte o floare.

1

2

Ora publică la dirigenţie în clasa a V-a realizată de către Gorceag Lilia a avut ca subiect: ,,Politeţea-floare rară”.

1

2

Oaspeţii au urmărit cu atenţie activitatea elevilor clasei a V-a .Au fost utilizate diverse tehnici şi metode de lucru.Pot fi menţionate aşa tehnici de cunoaştere a personalităţii ca: observarea,convorbirea,metoda cunoaşterii produselor activităţii.
Reeşind din particularităţile de vîrstă a copiilor de clasa a V-a au fost folosite multe momente de joc didactic ,materiale didactice expresive,dar s-a utilizat şi tehnologia digitală : leptopul şi tableta.S-a pus accent pe activitatea fiecărui elev,pe capacităţile individuale a fiecărui copil,pe dezvoltarea creativităţii şi a personalităţii libere.

1

2

Ora de dirigenţie în clasa a VIII-a a fost susţinută de doamna Dimitraş Eugenia şi a avut ca subiect : ,,Voinţa şi importanţa ei pentru autorealizare”.Lecţia a avut ca obiective :
-familiarizarea cu calităţile şi deficienţele voinţei;
-cunoaştere modalităţilor de antrenare a voinţei;
-conştientizarea importanţei voinţei în viaţa omului.

1

2

Ca un fir roşu de-a lungul orei a trecut afirmaţia conform cărea voinţa reprezintă ,,motorul” personalităţii umane,pilonul ei de susţinere.
Elevii au fost puşi în diverse situaţii în care trebuiau să de-a răspunsuri trecute prin prisma propriilor gînduri,păreri şi experienţe de viaţă.
În cadrul lecţiei au fos utilizate aşa metode ca : testul ,,Bezea”,studiul de caz,jocul didactic.Pe parcursul întregii ore a persistat utilizarea TIC-ului.
În concluzie elevii au emis ideea că toate marile realizări umane din ştiinţă,tehnică,artă,sport etc. sunt rezultatul unor mari eforturi de voinţă.Chiar şi insuccesele ne pot determina să perseverăm mobilizîndu-ne voinţa.Iar principalul teren de antrenament al voinţei pentru elevi este învăţătura,pregătirea şcolară.

1

2

La debrifarea orelor publice au participat oaspeţii, scoţînd în evidenţă atît laturile pozitive cît şi opiniile personale referitor la ore, observaţii şi sugestii.
Ambele ore au fost apreciate cu calificativul foarte bine.Aceste activităţi au demonstrat o relaţie strînsă între diriginte-elevi dar şi cea dintre elev-elev.
Seminarul a continuat cu un atelier didactic.Monitori au fost doamnele Toncoglaz Ala şi Sturzinschi Ecaterina,colaboratori ai DÎ Ocniţa.

4

3

Toncoglaz Ala a prezentat Tehnicile de cunoaştere a mentalităţii şi personalităţii copilului.
Din cele relatate putem menţiona că practica pedagogică demonstrează că în domeniul instruirii şi educaţiei este foarte important de studiat personalitatea elevului.Fiecare profesor trebuie să cunoască tehnicile de cunoaştere a mentalităţii şi a personalităţii copilului pentru a diagnostica resursele elevului şi a interveni adecvat în modelarea personalităţii viitorilor cetăţeni, a omului de mîine.
Printre aceste metode putem evidenţia: observaţia, convorbirea, chestionarul, metoda biografică, metoda testelor.
Pentru activitate practică a fost propus un test de determinare a temperamentului, conform căruia fiecare participant şi-a determinat tipul de teperament.
Cu o informaţie a venit şi doamna Sturzinschi Ecaterina despre Standardele de calitate şi autoevaluarea conform acestora.
Standardul de calitate reprezintă un ansamblu de norme care reglamentează calitatea şi acoperă întreaga funcţionare a instituţiilor de învăţămînt.
Procesul de evaluare a conformităţii şcolii cu cerinţele calităţii se va face în conformitate cu aceste standarde de calitate.
Obiectivul de bază al standardelor de calitate este asigurarea, susţinerea şi dezvoltarea elevilor de către instituţia de învăţămînt pentru obţinerea rezultatelor scontate.
În continuare participanţii la seminar au lucrat în grupuri cu standardele pe dimensiunea Eficienţă Educaţională,studiind şi analizînd care sunt indicatorii-reperele atingerii standardului.
Activitatea seminarului a finalizat cu un cuvînt de încheere a doamnei Velişco Rodica care a ţinut să mulţămească participanţilor pentru apreciere,pentru cuvintele dăruite cu multă căldură.A mulţumit colaboratorilor DÎ Ocniţa pentru susţinere,pentru sfaturi,îndrumări,ajutor şi colaborare.
Vom ţine cont de îndrumările făcute.Vă promitem că vom fi primul ajutor al elevilor ca să-şi croiască drumul corect în viaţă.
Principala sarcină din viaţa unui om este să se nască,să devină ceea ce îi permite potenţialul.Cel mai important produs al efortului său este propria personalitate.
Eric Fromm
Iar ca exemple de personalităţi ne vor servi:Grigore Vieru,Ion Druţă,Nicolae Sulac,Adrian Păunescu şi alţi feciori ai neamului nostru.
Bodiu Liliana,profesoară
de biologie şi chimie din
gimnaziul Gîrbova

Check Also

De 1 martie

Добавить комментарий