Formare continuă la nivel local

În condiţiile modernizării procesului de învăţămînt, este necesar să se asigure îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului de formare profesională a cadrelor didactice şi manageriale.
La capitolul ,,Formarea profesională continuă”, în baza cadrului legal Codului Educaţiei Republicii Moldova (art.l33) şi Programul Strategic de dezvoltare a învăţămîntului în raionul Ocniţa, pentru anii 2016-2020 (decizia Consiliului Raional Ocniţa nr 9/5 din 16.12.2015), Centrul Metodic Ocniţa şi-a trasat următoarele obiective:
• crearea unor premise pentru dezvoltarea profesională şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al personalităţii;
• actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
• însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare asigurării unui proces educaţional de calitate.

În acest scop pentru cadrele didactice din instituţiile preuniversitare/preşcolare, în perioada februarie-martie 2016, au fost organizate stagii de formare continuă în teritoriu. În ofertă au fost înscrişi 87 de cadre didactice/manageriale dintre care: îmvăţămîntul primar – 10 cadre didactice; învăţămînt preşcolar-32; management educaţional-7; limba şi literatura română-11 profesori; modulul psihopedagogie-10; matematică-7; fizică-6; chimie, biologie, informatică-4. Cursanţii studiază modulele: ,,Didactica disciplinei”, ,,Psihopedagogie”, ,,Aplicarea TIC în procesul educaţional”.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Stagiile se desfăşoară în zilele de sîmbătă, duminică şi în vacanţa de primăvară. În aşa mod, Centrul Metodic al DÎ Ocniţa, a oferit cadrelor didactice oportunitatea de a continua procesul educaţional, de a fi împreună cu familia, de a economisi banii instituţiei în care activează şi cel mai important de a-şi dezvolta performanţele profesionale.
IMG_20160305_094544IMG_20160305_092825
Profesorii universitari şi academicienii Universităţii Pedagogice de Stat Tiraspol cu sediul în mun. Chişinău răspund la necesitatea formării continue a cadrelor didactice, prezintă informaţii utile ştiinţifice şi metodologice. La rîndul său cadrele didactice şi manageriale au conştientizat eficienţa şi calitatea stagiilor de dezvoltare profesională la nivel local şi apreciază această modalitate de formare continuă.
IMG_20160305_095334
În continuare specialiştii şi metodiştii DÎ Ocniţa, precum şi echipele manageriale din instituţiile preşcolare/preuniversitare vor monitoriza, vor analiza progresul în dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, vor identifica noile probleme a angajaţilor şi vor corecta rapid devierile prin înscrierea la noi stagii de formare.
Centrul Metodic preconizează de a organiza stagii de formare în teritoriu pe module pentru a răspunde la necesităţile şi doleanţele pedagogilor.

Nina Vacari
Şef CM Ocniţa

Check Also

De 1 martie

Добавить комментарий